OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE 

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspianskiego w Stróży, mająca siedzibę w Stróży 1, 34-625 Skrzydlna, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspianskiego w Stróży.

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail dyrstroza@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Grzegorz Palkij, z którym może się Pani / Pan skontaktować listownie pod adresem: 34-625 Skrzydlna, Stróża 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych oraz pod adresem mailowym: iodspstroza@gminadobra.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

 • realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa,
 • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
 • udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 • wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów, legitymacji, e-legitymacji i mLegitymacji szkolnych,
 • organizacji wycieczek szkolnych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,
 • zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,
 • prowadzenia świetlicy,
 • prowadzenia stołówki,
 • prowadzenia biblioteki,
 • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.
 1. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Jak większość placówek publicznych, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • operatorzy systemów informatycznych,
 • firmy kurierskie i Poczta Polska,
 • kancelarie prawne,
 • firmy księgowe i audytorskie,
 • Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej w związku z realizacją zadań zleconych lub projektów partnerskich.

Dane osobowe będą również powierzane do przetwarzania firmie VULCAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6 prowadząca platformę E-dziennika w celu dokumentacji przebiegu nauczania

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści podanych danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Z wyżej wymienionych praw można skorzystać w szczególności poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: iodspstroza@gminadobra.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży, Stróża 1, 34-625 Skrzydlna.
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa      
Telefon: 22 860 70 86          

9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, gdyż brak ich podania wiąże się z niemożliwością realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.